Logo

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie rozpoczęło działalność w dniu 1 września 2007 r. jako publiczna placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych.

Centrum jest państwową jednostką budżetową z siedzibą w Brwinowie.

Centrum ma zasięg ogólnopolski.

Organem prowadzącym Centrum jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum realizuje w szczególności następujące cele i zadania:

 • diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych;
 • prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form  doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry kierowniczej w szkołach rolniczych;
 • opracowywanie we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych;
 • przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego oraz opracowywanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli szkół rolniczych w zakresie przedmiotów zawodowych;
 • prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry kierowniczej w szkołach rolniczych;
 • organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym warsztatów, konferencji i seminariów, dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry kierowniczej w szkołach rolniczych;
 • współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
 • wspieranie inicjatyw oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych;
 • udzielanie konsultacji nauczycielom, kadrze kierowniczej z zakresu kształcenia zawodowego realizowanego przez szkoły rolnicze;
 • opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych ze środków funduszy europejskich i innych programów wspierających doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz kadry kierowniczej w szkołach rolniczych
 • diagnozowanie i analizowanie efektów nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych;
 • wsparcie metodyczne nauczycieli w realizacji kształcenia zawodowego w szkołach rolniczych;
 • inicjowanie i merytoryczne wspieranie zmian programowych kształcenia zawodowego w szkołach rolniczych;
 • tworzenie i rozwijanie multimedialnych centrów informacji pedagogicznej dla potrzeb edukacji rolniczej oraz prowadzenie działalności wydawniczej w tym zakresie.

 

downloadDo pobrania:
Zarządzenie Nr 26 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r.
w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
oraz Statut Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

 

downloadDo pobrania:
Zarządzenie Nr 36 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

 

downloadDo pobrania:
Zarządzenie Nr 2 Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenie Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light