Logo

W dniach 19.08 – 01.09.2012r. w niemieckim ośrodku DEULA Nienburg odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu: „Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju”. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.

 

Bezpośrednio w wymianie doświadczeń uczestniczyło 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacja zawodów, właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, w tym, z województw: wielkopolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Program wymiany doświadczeń obejmował cykle wykładów, seminariów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach świadczących usługi dla ludności z terenów wiejskich. Istotnym elementem była też wizyta w szkole – centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckiej szkole zawodowej. Niezwykle ciekawe było poznanie zasad funkcjonowania, prowadzenia zajęć, wyposażenia warsztatów w niemieckiej szkole rolniczej. Bardzo ważna była również możliwość wymiany doświadczeń z niemieckimi nauczycielami przedmiotów zawodowych.


Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:

  • przetwórstwo odpadów organicznych pochodzących z produkcji zwierzęcej, roślinnej, ogrodniczej oraz pochodzących z produkcji żywności w zakładach przetwórstwa spożywczego i gospodarstw domowych i komunalnych,
  • produkcję energii ze źródeł odnawialnych: biogazu, energii pozyskiwanej z wiatru oraz biomasy,
  • możliwości tworzenia nowych miejsc pracy z uwzględnieniem wykorzystanie walorów przyrodniczych terenów wiejskich (agroturystyka, aktywne formy wypoczynku),
  • wymianę doświadczeń w zakresie systemów kształcenia zawodowego – funkcjonowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech.

 

Wiele wizyt w gospodarstwach dotyczyło również rolnictwa ekologicznego. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat produkcji żywności ekologicznej, poznali także sposoby przetwórstwa owoców, warzyw i innych płodów rolnych oraz metody sprzedaży bezpośredniej. W opinii uczestników, bardzo ciekawa okazała się wizyta w firmie zajmującej się sprzedażą owoców i warzyw BIO Przez Internet.

Wizyta i prelekcja w domu starców prowadzonym przez Niemiecki Czerwony Krzyż pozwoliła na porównanie funkcjonowania tego typu placówki z instytucjami polskimi.

Podczas wymiany uczestnicy poznali również zasady prowadzenia przedsiębiorstw zajmujących się świadczeniem usług, między innymi transportowych, komunalnych, usług dla gospodarstw rolnych. Wizyta w wiosce Brokeloh umożliwiła uczestnikom na poznanie sposobów prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, organizowania odpoczynku i rekreacji dla turystów.

Ważnym aspektem wyjazdu było dla mnie też poznanie północnej części Niemiec  - architektury, kultury i historii regionu, a także możliwość doskonalenia znajomości języków obcych, głównie języka niemieckiego. Bardzo ważna była również możliwość poznania mieszkańców wsi niemieckiej, których zaradność, pomysłowość i przedsiębiorczość pomagają w osiąganiu sukcesów zawodowych.

Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, wybudowanych w celach np. rekreacyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, biogazowniach, zakładach przetwórczych.
Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. Efektem materialnym wymiany doświadczeń będzie wspólne opracowanie materiałów w formie pakietu składającego się z programu szkolenia z zakresu możliwości kreowania alternatywnych źródeł dochodów ludności na terenach wiejskich oraz materiałów informacyjnych obejmujących tą tematykę.

Zdobytą wiedzę, doświadczenie, pozyskane materiały informacyjne, ulotki, prospekty, a także słownictwo zawodowe będą wykorzystywać w pracy w szkole z młodzieżą.

 


Marek Rudziński
Koordynator projektu

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light