Logo

W dniach 30.09 – 13.10.2012r. w niemieckim ośrodku DEULA Hildesheim odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu: „Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju”. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.

 

Bezpośrednio w wymianie doświadczeń uczestniczyło 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 12 szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacja zawodów, właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, w tym, z województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego.
Program wymiany doświadczeń obejmował cykle wykładów, seminariów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach świadczących usługi dla ludności z terenów wiejskich. Bardzo ważna była również możliwość wymiany doświadczeń z niemieckimi nauczycielami przedmiotów zawodowych, która odbywała się także podczas wspólnego spędzania wolnego czasu.
Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:

  • przetwórstwo odpadów organicznych pochodzących z produkcji zwierzęcej, roślinnej, ogrodniczej oraz pochodzących z produkcji żywności w zakładach przetwórstwa spożywczego i gospodarstw domowych i komunalnych,
  • produkcję energii ze źródeł odnawialnych: biogazu, energii pozyskiwanej z wiatru oraz biomasy,
  • możliwości tworzenia nowych miejsc pracy z uwzględnieniem wykorzystanie walorów przyrodniczych terenów wiejskich (agroturystyka, aktywne formy wypoczynku),
  • wymianę doświadczeń w zakresie systemów kształcenia zawodowego – funkcjonowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech.

Wiele wizyt w gospodarstwach dotyczyło również rolnictwa ekologicznego. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat produkcji żywności ekologicznej, poznali także sposoby przetwórstwa owoców, warzyw i innych płodów rolnych oraz metody sprzedaży bezpośredniej. Podczas wymiany uczestnicy poznali również zasady prowadzenia przedsiębiorstw zajmujących się świadczeniem usług, między innymi transportowych, komunalnych, usług dla gospodarstw rolnych. Ważnym aspektem wyjazdu było dla mnie też poznanie regionu Hanoveru - architektury, kultury i historii regionu, a także możliwość doskonalenia znajomości języków obcych, głównie języka niemieckiego. Bardzo ważna była również możliwość poznania mieszkańców wsi niemieckiej, których zaradność, pomysłowość i przedsiębiorczość pomagają w osiąganiu sukcesów zawodowych.
Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, wybudowanych w celach np. rekreacyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, biogazowniach, zakładach przetwórczych.
Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. Zdobytą wiedzę, doświadczenie, pozyskane materiały informacyjne, ulotki, prospekty, a także słownictwo zawodowe będą wykorzystywać w pracy w szkole z młodzieżą.

 

Marek Rudziński - koordynator projektu

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light