Logo

W okresie od 01.02.2014 do 31.01.2015r. przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie był realizowany projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej 2013-1-PL1-LEO03-37040, którego tytuł to: „Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w krajach Unii Europejskiej”.

Partnerami zagranicznymi były trzy niemieckie ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Wymiany doświadczeń zrealizowano zgodnie z założeniami projektu w następujących ośrodkach i w terminach:
1 grupa - ILLUT Berlin-Brandenburg     01.06 – 14.06.2014r.
2 grupa - DEULA Nienburg                 17.08 – 30.08.2014r.
3 grupa - DEULA Hildesheim               28.09 – 11.10.2014r.

W projekcie finansowanym ze środków Wspólnot Europejskich w ramach Programu Leonardo da Vinci uczestniczyło 3 grupy po dwudziestu nauczycieli przedmiotów zawodowych (łącznie 60 uczestników). Uczestniczące w projekcie osoby pracują na terenie 9 województw, w 20 szkołach prowadzonych przez jednostki samorządowe i 7 placówek prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród uczestników było 18 mężczyzn i 42 kobiety. Były to grupy osób o różnorodnych doświadczeniach zawodowych w różnych branżach sektora rolniczego, co powodowało wysoki poziom zainteresowania zagadnieniami z zakresu produkcji i przetwórstwa żywności, prezentowanymi przez specjalistów z branży. Osoby będące po raz pierwszy w niemieckich zakładach pracy, świadczących różnorodne usługi dla gospodarstw rolnych, interesowały się ich funkcjonowaniem, organizacją pracy. Szczególne duże zainteresowanie uczestników dotyczyło gospodarstw rolnych, warunków ich funkcjonowania, współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
Nauczyciele uczestniczący w wymianie doświadczeń poznane zagadnienia będą wdrażać do własnej praktyki edukacyjnej. Udział nauczycieli umożliwi już na etapie nauki zawodu eksponowanie istotnych aspektów dotyczących możliwości ograniczania zawartości substancji niebezpiecznych w żywności na każdym etapie jej produkcji. Stanowić to będzie inspirację do przekazywania nowych treści kształcenia podczas realizowanych szkoleń i zajęć dydaktycznych. Jest to również impuls do podjęcia działań w gospodarstwach rolnych, zakładach pracy (miejscach zatrudnienia uczniów) zmierzających do ograniczania zawartości substancji niebezpiecznych wprowadzanych do żywności na każdym etapie jej produkcji.
Wysoki poziom bezrobocia w Polsce, a także zwiększający się na terenie Niemiec i innych krajów europejskich, wymusza częstą zmianę miejsc pracy nie tylko w wymiarze lokalnym, ale i europejskim. Obywatele Europy przemieszczają się w poszukiwaniu miejsc zatrudnienia w różnych krajach. Wymaga to, aby również polscy uczniowie, przyszli pracownicy europejskiego rynku pracy znali i przestrzegali przepisy dotyczące norm w produkcji żywności obowiązujące w innych krajach, a zwłaszcza sąsiadów jakimi są Niemcy. Problem ten ma charakter europejski. Wymiana poglądów, doświadczeń, dyskusje dotyczące ujawnionych różnic i zbieżności potwierdziły obszary, które wymagają szczególnej uwagi.
Założone cele projektu - w ocenie Partnerów i Beneficjenta - zostały osiągnięte. Oznacza to, że dokonała się wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami polskich szkół oraz pracownikami niemieckich ośrodków szkolenia i doskonalenia zawodowego. Wymiana doświadczeń obejmowała zagadnienia dotyczące:
•    funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego rolników i  pracowników sektora przetwórczego w Niemczech.,
•    zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac w produkcji zwierzęcej,
•    zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac w produkcji roślinnej,
•    zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac i w produkcji ogrodniczej,
•    zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas prac naprawczych i obsługi środków technicznych,
•    zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas przetwórstwa artykułów spożywczych w zakładach gastronomicznych.

Pracownicy niemieckich zakładów pracy, a także rolnicy - zweryfikowali swoje dotychczasowe wyobrażenia o polskim pracowniku, jego umiejętnościach, rynku pracy, edukacji. Nauczyciele podczas wizyt studyjnych w niemieckich gospodarstwach rolnych, zakładach pracy, poznali rzeczywiste warunki prowadzenia procesów pracy, wymagania stanowisk pracy i występujące na nich zagrożenia. Ponadto poznali systemy prowadzenia szkoleń doskonalących oraz uwarunkowania organizacyjne wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej poszczególnych zakładów (gospodarstw rolnych) o różnych kierunkach działalności. W trakcie seminariów z przedstawicielami różnych instytucji funkcjonujących na niemieckim rynku pracy, a także rynku edukacyjnym, uczestnicy wymiany bezpośrednio wymieniali poglądy i wypracowywali wnioski z uwzględnieniem własnych obserwacji i doświadczeń zawodowych dotyczących możliwości powstawania nowych miejsc pracy, wykorzystania potencjału technicznego gospodarstw i ich wdrożenia w warunkach polskich. Podczas realizacji programu wymiany był on elastycznie dostosowywany i uzupełniany o elementy merytoryczne wynikające z indywidualnych potrzeb uczestników wymiany doświadczeń w poszczególnych grupach.
Partnerzy niemieccy chętnie współpracowali w realizacji takich przedsięwzięć, ponieważ spełniały oczekiwania i życzenia uczestników wymiany doświadczeń. Oprócz różnych gospodarstw rolnych, zakładów produkcyjnych i usługowych, uczestnicy poznali również inne placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego (szkołę rolniczą, centrum kształcenia zawodowego), z którymi współpracują partnerzy niemieccy. Pozwoliło to ukształtować obiektywny obraz stanowisk pracy, a także stanowisk dydaktycznych, na których szkoleni są przyszli pracownicy oraz osoby odbywające dalsze kształcenie ustawiczne z różnych branż.
Partnerzy niemieccy wykazali bardzo duże zaangażowanie w wypracowywany efekt materialny, udostępniając uczestnikom wymiany wszystkie potrzebne materiały, a także pozyskiwali je z innych instytucji, które odwiedzali uczestnicy wymiany i od osób prowadzących seminaria. Podczas seminariów omówiono różnice w wyposażeniu baz dydaktycznych w Niemczech i Polsce, z uwzględnieniem pomocy dydaktycznych, jakimi dysponują szkoły. Przedstawiono możliwości dalszej współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizacji praktyk uczniowskich i staży, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Partnerzy niemieccy umożliwili uczestnikom wymiany doświadczeń zapoznanie się z kulturą oraz obiektami historycznymi w okolicach Brandenburgii, Havellandu, Hanoweru, Nienburga, Hildesheim i innych okolic.
Wypracowany efekt materialny w postaci opracowania, stanowi dla uczestników istotną pomoc dydaktyczną i egzemplifikującą nabyte doświadczenia podczas pobytu w niemieckich ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego. Opracowanie to jest udostępniane również wszystkim zainteresowanym uczestnikom podczas  organizowanych i prowadzonych przez uczestników projektu szkoleń i zajęć dydaktycznych. Elektroniczna forma opracowania efektu materialnego umożliwia łatwą adaptację jego potrzebnych fragmentów do różnych form prezentacji, w zależności od potrzeb prowadzącego zajęcia dydaktyczne lub szkolenie.

Opracowane materiały dydaktyczne obejmują zagadnienia dotyczące:
•    funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego rolników i  pracowników sektora przetwórczego w Niemczech.,
•    zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac w produkcji zwierzęcej,
•    zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac w produkcji roślinnej,
•    zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac i w produkcji ogrodniczej,
•    zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas prac naprawczych i obsługi środków technicznych,
•    zapobiegania wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas przetwórstwa artykułów spożywczych w zakładach gastronomicznych.

Opracowanie to jest ilustrowane dokumentacją fotograficzną obrazującą istotne elementy opisywanych treści. Jest to istotnym walorem, szczególnie przydatnym podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych, umożliwiającym upoglądowienie prezentowanych treści. Integralną częścią opracowania jest przygotowana prezentacja dotycząca projektu.
Podpisanie umowy z NA nastąpiło w sierpniu 2013r., co pozwoliło przygotować realizację projektu u partnerów zagranicznych. Program wymiany doświadczeń, jako załącznik do umowy podpisano w dwóch językach: polskim i niemieckim, w trzech egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy (beneficjent, instytucja przyjmująca i uczestnik).
Uczestnicy po powrocie z wymiany doświadczeń potwierdzili całkowite wykorzystanie czasu przeznaczonego na realizację programu. Każdy dzień pobytu był szczegółowo zaplanowany i zgodnie z planem realizowany. Każdy uczestnik projektu otrzymał certyfikat od partnera zagranicznego, potwierdzający udział w wymianie doświadczeń z zakresu tematu projektu w określonym terminie w każdym z ośrodków, wystawiony w języku niemieckim. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili prezentowany program szkolenia oraz profesjonalizm pracowników w omawianiu poszczególnych zagadnień.
Ponadto, Beneficjent projektu wystawił zaświadczenia uczestnikom projektu potwierdzające udział w całym projekcie w terminie od 01.02.2014r. – 31.01.2015r. Zaświadczenia te – oprócz wymaganych umową zapisów (w tym logo Programu Leonardo da Vinci) – zawierają program merytoryczny wymiany, nazwy instytucji współpracujących w realizacji projektu w Polsce i w Niemczech.
Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowywany już dokument Europass Mobility, potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass.

Einführung

Emilia Zamkowska

In der Frist vom 01.02.2014 bis zum 31.01.2015 wurde durch das Nationale Zentrum der Landwirtschaftlichen Bildung in Brwinow ein aus EU – Mitteln finanziertes Projekt 2013-1-PL1-LEO03-37040 unter dem Titel: „Begrenzung von gesundheitsschädlichen Stoffen in Nahrungsmitteln – ein wichtiges Thema für Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung in den EU-Ländern“ realisiert. Die ausländischen Partner waren drei deutsche Zentren für Berufs - und Weiterbildung.

Der Erfahrungsaustausch wurde den Projektvoraussetzungen entsprechend in den folgenden Zentren realisiert:
1.    Gruppe - ILLUT Berlin – Brandenburg         01.06 – 14.06.2014r.
2.    Gruppe – DEULA Nienburg                       17.08 – 30.08.2014r.
3.    Gruppe – DEULA Hildesheim                     28.09 – 11.10.2014r.

An diesem Projekt, welches im Rahmen des „Leonardo da Vinci” Programms aus Mitteln von Europäischen Gemeinschaften finanziert wurde, nahmen drei Gruppen mit je zwanzig Berufsschullehrern (insgesamt 60 Teilnehmer) teil. Die Personen, die am Projekt teilnahmen, arbeiten auf dem Gebiet der 9 Wojewodschaften, in 20 Schulen, die durch Verwaltungseinheiten geleitet werden, und in 7 Einrichtungen, die vom Minister für Landwirtschaft und Dorfentwicklung geleitet werden. Unter den Teilnehmern waren 18 Männern und 42 Frauen.
Es handelte sich hierbei um Teilnehmergruppen mit unterschiedlichen Berufserfahrungen aus verschiedenen Branchen des landwirtschaftlichen Sektors, was wiederum der Grund für das große Interesse im Bereich des Produktions- und Verarbeitungssektors von Lebensmitteln war und viele interessante Fragen aufwarf, welche von Branchenspezialisten gestellt wurden. Personen, die zum ersten Mal deutsche Unternehmen mit unterschiedlichen Dienstleistungen besuchten, interessierten sich besonders für deren Tätigkeit und Arbeitsorganisation. Großes Teilnehmerinteresse richtete sich auch auf landwirtschaftliche Betriebe, deren Tätigkeitsbedingungen und die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen.
Die am Erfahrungsaustausch beteiligten Lehrer werden die neuen Fragen zu diesem Thema in die eigene Lehrpraxis umsetzen. Die Lehrerbeteiligung ermöglicht es, schon während der Berufsausbildungsphase, wesentliche Aspekte der Möglichkeiten der Begrenzung von gesundheitsschädlichen Stoffen in Nahrungsmitteln auf jeder Produktionsetappe hervorzuheben. Diese gewonnenen Erkenntnisse werden zur Anregung genommen, die Bildungsinhalte während der durchgeführten Schulungen und Lehrgänge zu vermitteln. Das ist auch ein Impuls, in landwirtschaftlichen Betrieben, Arbeitsunternehmen (wo Schüler eingestellt sind) Handlungen zur Begrenzung von gesundheitsschädlichen Stoffen, die auf jeder Produktionsetappe in Nahrungsmittel eingeführt werden, zu unternehmen.
Hohe Arbeitslosigkeit in Polen, sowie wachsende Arbeitslosenzahlen in Deutschland und in anderen europäischen Ländern erfordern es, dass Arbeitsstellen häufiger nicht nur im lokalen Rahmen sondern auch im europäischen gewechselt werden müssen. Die Bürger Europas verlagern sich auf der Suche nach neuen Arbeitsstellen in verschiedenen Ländern. Hierfür ist es erforderlich, dass die polnischen Schüler als die zukünftigen Arbeitnehmer die Vorschriften für die Normen der Lebensmittelproduktion, die in den anderen Ländern, besonders bei dem Nachbarn wie Deutschland gelten, kennen und beachten. Dieses Problem hat den europäischen Charakter. Der Austausch von Meinungen, Erfahrungen und Diskussionen über erkannte Differenzen und Gemeinsamkeiten bestätigte diese Gebiete, welche der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.
Nach Beurteilung der Partner und des Begünstigten wurden angesetzte Projektziele erreicht. Das bedeutet, dass der Erfahrungsaustausch zwischen Lehrern polnischer Schulen und Mitarbeitern deutscher Zentren für Berufs- und Weiterbildung erfolgte. Der Erfahrungsaustausch umfasste folgende Fragen:
•    Funktionieren des Bildungssystems und der beruflichen Fortbildung der Landwirten und Arbeiter im Verarbeitungssektor in Deutschland
•    Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in Nahrungsmittel bei der Durchführung der Arbeiten in der Tierproduktion
•    Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in Nahrungsmittel bei der Durchführung der Arbeiten in der Pflanzenproduktion
•    Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in Nahrungsmittel bei der Durchführung der Arbeiten in der Gartenproduktion
•    Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in Nahrungsmittel bei der Durchführung der Reparaturarbeiten und bei der Bedienung der technischen Mittel
•    Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in Nahrungsmittel bei der Verarbeitung der Lebensmittel in den Gastronomiebetrieben

Die Mitarbeiter der deutschen Arbeitsunternehmen und auch die Landwirte verifizierten ihre bisherigen Vorstellungen über den polnischen Arbeitnehmer, dessen Fertigkeiten und über den Arbeitsmarkt und die Ausbildung. Bei den Studienbesuchen  in deutschen landwirtschaftlichen Betrieben und in Arbeitsunternehmen lernten die Lehrer reale Bedingungen bei der Führung von Arbeitsprozessen,  Anforderungen an Arbeitsstellen und möglich auftretende Gefahren kennen. Außerdem lernten sie die Führungssysteme der Weiterbildungsschulungen, sowie organisatorische Bedingungen kennen, die aus dem Gegenstand geführter Wirtschaftstätigkeit einzelner Arbeitsunternehmen (landwirtschaftlicher Betriebe) von verschiedenen Branchen folgen. Bei Seminaren mit Teilnehmern verschiedener Institutionen, die  auf dem deutschen Arbeitsmarkt, sowie auf dem Ausbildungsmarkt funktionieren, tauschten die Teilnehmer ihre Meinungen direkt aus und anhand der Beobachtungen und der eigenen Berufserfahrungen zogen sie auch Schlussfolgerungen über Möglichkeiten der Entstehung neuer Arbeitsplätzte, und der Nutzung des technischen Potenzials der Landwirtschaft und deren Einführung unter polnischen Bedingungen. Bei der Realisierung wurde das Austauschprogramm flexibel angepasst und mit sachlichen Elementen, die sich nach individuellen Bedürfnissen der Projektteilnehmer in einzelnen Gruppen richteten, vervollständigt.
Die deutschen Partner arbeiteten bei der Durchführung dieser Vorhaben gern mit, weil  sie alle Erwartungen und Wünsche der Austauschprojektteilnehmer erfüllten. Neben den landwirtschaftlichen Betrieben und den Produktions- und Dienstleistungsbetrieben, lernten die Teilnehmer auch andere Berufsbildungs- und Weiterbildungszentren (Landwirtschaftsschule, Zentrum für Berufsbildung), mit denen die deutschen Partner zusammenarbeiten, kennen. Das ermöglichte ein objektives Bild über Arbeitsstellen, sowie über didaktische Stellen, zu schaffen, an denen die potenziellen Mitarbeiter und auch Personen, die sich in verschiedenen Branchen weiterbilden bzw. geschult werden.
Die deutschen Partner zeigten sehr großes Engagement am erzielten materiellen Effekt dadurch, dass sie den Austauschteilnehmern alle nötigen Unterlagen zur Verfügung stellten und auch diese aus anderen Institutionen, die die Teilnehmer besuchten, sowie von Personen, die die Seminare durchführten, gewannen. Bei den Schulungen wurden die Unterschiede zwischen didaktischen Basen in Deutschland und in Polen unter Berücksichtigung der Hilfsmaterialien, die die Schulen zur Verfügung haben, besprochen. Die Möglichkeit der weiteren Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Weiterbildung für Lehrer und sowie die Organisation der Berufspraktika für Schüler, die aus EU-Mitteln finanziert sind, wurden präsentiert. Die deutschen Partner ermöglichten den Erfahrungsaustauschteilnehmern, Kultur und den Besuch historischer Objekte in der Umgebung von Brandenburg, Havelland, Hannover, Nienburg, Hildesheim und vielen anderen Orten.
Der materielle Effekt in Form von Bearbeitung ist für die Teilnehmer eine wesentliche didaktische Hilfe und exemplifiziert dazu die Erfahrung, die beim Besuch in deutschen Zentren für Berufs- und Weiterbildung erworben wurde. Diese Bearbeitung wird auch allen Teilnehmern, die Interesse daran haben, während Schulungen und didaktischer Lehrgänge, die von Projektteilnehmern organisiert und geführt werden, zur Verfügung gestellt. Die elektronische Form der Bearbeitung des materiellen Effekts ermöglicht leichte Adaptation von deren benötigten Abschnitten, für verschiedene Präsentationsformen, je nach Bedarf des Lehrenden, der  Schulung oder  Schulunterricht führt.

Die bearbeiteten Lehrmaterialien umfassen folgende Fragen:
•    Funktionieren des Bildungssystems und der beruflichen Fortbildung der Landwirten und Arbeiter im Verarbeitungssektor in Deutschland
•    Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in Nahrungsmittel bei der Durchführung der Arbeiten in der Tierproduktion
•    Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in Nahrungsmittel bei der Durchführung der Arbeiten in der Pflanzenproduktion
•    Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in Nahrungsmittel bei der Durchführung der Arbeiten in der Gartenproduktion
•    Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in Nahrungsmittel bei der Durchführung der Reparaturarbeiten und bei der Bedienung der technischen Mittel
•    Verhinderung der Einführung der gesundheitsschädlichen Stoffen in Nahrungsmittel bei der Verarbeitung der Lebensmittel in den Gastronomiebetrieben

Diese Bearbeitung wird mit Fotodokumentation illustriert, die wesentliche Elemente der beschriebenen Inhalte abbildet. Das ist ein Vorzug, der besonders beim Unterricht geeignet ist, welcher die Veranschaulichung präsentierter Inhalte ermöglicht. Der integrale Bestandteil der Bearbeitung ist  eine vorbereitete Projektpräsentation.
Die Unterzeichnung des Vertrages mit NA (Nationale Agentur) erfolgte bereits im August 2013, was eine Vorbereitung auf die Projektrealisierung bei den ausländischen Partnern ermöglichte. Das Programm der Erfahrungsaustausch als Anlage zum Vertrag wurde in zwei Sprachen: in Polnisch und Deutsch, in drei Exemplaren, je ein für jede Vertragspartei (Begünstigter, eine aufnehmende Institution und Teilnehmer) unterschrieben.
Die Teilnehmer bestätigten nach der Rückkehr vom Austauschaufenthalt, dass die Zeit für Programmrealisierung vollständig genutzt wurde. Jeder Aufenthaltstag wurde detailliert geplant und planmäßig realisiert. Jeder Projektteilnehmer bekam ein in Deutsch ausgestelltes Zertifikat vom ausländischen Partner, das die Teilnahme am Erfahrungsaustausch im Bereich der Projektthematik, in der festgesetzten Frist, in jedem Zentrum bescheinigt. Die Teilnehmer des Treffens bewerteten hoch das präsentierte Schulungsprogramm, sowie den Professionalismus der Mitarbeiter bei Besprechung der Einzelfragen.
Zusätzlich stellte der Projektbegünstigte den Teilnehmern eine Bescheinigung aus, welche die Teilnehme am gesamten Projekt in der Frist vom 01.02.2014 bis zum 31.01.2015 bestätigt. Diese Bescheinigungen enthalten - neben Eintragungen, die aus dem Vertrag folgen (darin Logo vom Programm Leonardo da Vinci) – das sachbezogene Programm des Erfahrungsaustauschs, Namen der Institutionen, die bei Projektrealisierung in Polen und in Deutschland mitarbeiteten.
Alle Teilnehmer erhalten ein vorbereitetes Dokument „Europass Mobility”, das durch das Nationale Zentrum Europass bestätigt wird


downloadProgram
Efekt materialny
Prezentacja upowszechniająca

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light