Logo

20180521W dniach od 21.05. do 01.06.2018r. na szkoleniu w niemieckim Ośrodku Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego dla Rolnictwa - DEULA Hildesheim przebywała pierwsza grupa nauczycieli kształcenia zawodowego. Szkolenie było zrealizowane w ramach projektu FRSE „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Była  to druga grupa nauczycieli w ramach projektu Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, pod tytułem: „Współpraca grup producentów rolnych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich i zwiększenia dochodów z działalności rolniczej w krajach Unii Europejskiej” (numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-024017). Bezpośrednio w tym szkoleniu, zgodnie z założeniami projektu i podpisaną umową uczestniczyło 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów, właściwy jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem, wiele osób zgłosiło się już w ubiegłym roku, co spowodowało później bardzo dużą rotację w grupie osób zakwalifikowanych. Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, z następujących województw: świętokrzyskiego (3 osoby), łódzkiego (4 osoby), mazowieckiego (1 osoba), kujawsko - pomorskiego (1 osoba),  warmińsko – mazurskiego (2 osoby), lubelskiego (2 osoby), podkarpackiego (3 osoby), wielkopolskiego (2 osoby), podlaskiego (2 osoby). Program szkolenia w niemieckim ośrodku obejmował cykl wykładów, ćwiczeń praktycznych, seminariów, wizyt w gospodarstwach rolnych, zakładach doświadczalnych zajmujących się hodowlą roślin (STRUBE), przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno - spożywczego, komunalnych, produkcyjnych i świadczących usługi. Uczestnicy mieli również możliwość poznania i porównania cyklu pracy różnych biogazowniach, opartych na innych substratach, a także możliwości pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Istotnym elementem, oprócz obserwacji procesów produkcyjno – technologicznych, była też obserwacja zajęć w centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckich ośrodkach kształcenia zawodowego (np. w zakresie eksploatacji agregatów maszynowych). Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:

 • funkcjonowanie związków branżowych producentów rolnych jako szansa dla funkcjonowania małych gospodarstw i dodatkowe miejsca pracy w handlu, dystrybucji, usługach,
 • określenie możliwości świadczenia usług specjalistycznych (technicznych, technologicznych) dla gospodarstw rolnych jako dodatkowych miejsc pracy,
 • przetwórstwo płodów rolnych jako szansa na dodatkowe miejsca pracy w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • poznanie technologii produkcji i przetwórstwa artykułów rolnych,
 • poznanie innowacyjnych technologii produkcji półproduktów spożywczych,
 • poznanie możliwości dystrybucji bezpośredniej produktów z gospodarstw,
 • poznanie sposobów aranżacji i urządzania miejsc rekreacji i odpoczynku po pracy na terenach wiejskich,
 • organizacja aktywnej rekreacji, odpoczynku, agroturystyki – jako współpraca wielu podmiotów na terenach wiejskich,
 • poznanie innowacyjnych technologii uprawy roślin, z wykorzystaniem zespołowego użytkowania maszyn,
 • produkcja biopaliw jako możliwość podjęcia dodatkowej działalności gospodarczej,
 • przetwórstwo odpadów i biomasy na cele energetyczne jako przykład współpracy producentów,
 • aeroenergetyka i fotowoltaika – jej formy, stan i możliwości rozwoju zatrudnienia pracowników,
 • produkcja, handel i dystrybucja produktów ekologicznych - jako możliwość podjęcia działalności gospodarczej,

Ważnym elementem szkolenia był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, np.: gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, biogazowniach, zakładach przetwórczych. Pobyt w ośrodku umożliwił poznanie kultury i historii niemieckiej okolic Hildesheim, Hanoveru. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili malownicze miasteczka znajdujące się w pobliżu oraz ogrody w Hanoverze (urządzone w różnych stylach). Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. Nauczyciele poznali i przeanalizowali zasady organizacji staży, co było wartością „dodaną” dla tej grupy podczas tego szkolenia. Podczas tego pobytu kilkoro nauczycieli zadeklarowało gotowość opracowania projektu edukacyjnego dla uczniów ze szkół w których pracują (np. z ZSCKR w Nowosielcach, ZSAiGŻ w Radomiu, ZSS w Grajewie, ZSCKR w Powierciu) Ponadto kilkoro nauczycieli przygotowywało się do roli bycia opiekunem młodzieży podczas stażu zawodowego w tym ośrodku (np. z ZSAIGŻ w Radomiu, ZSS w Grajewie). Efektem materialnym szkolenia będzie opracowany zbiór scenariuszy do zajęć dydaktycznych z rozbudowaną częścią merytoryczną w formie pakietu dla nauczyciela, które można będzie wykorzystać podczas zajęć z kształcenia zawodowego (praktycznych, teoretycznych, laboratoryjnych). Zakres merytoryczny opracowanych scenariuszy, wynikających z tematyki szkolenia będzie skorelowany z zakresem kształcenia w zawodach dla których właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opracowanie będzie dostępne na stronie internetowej KCER, w zakładce dotyczącej tego projektu.

Podczas wizyty monitorującej, dyrektor ośrodka, Pan Klaus Schröter zapowiedział gotowość kontynuowania współpracy z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie i szkołami rolniczymi z polski w zakresie opracowywania wniosków projektów w następnym roku.

 

 

Koordynator projektu

Marek Rudziński

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light