Logo

1W dniach od 20.08.2018 do 31.08.2018r. na szkoleniu w niemieckim Ośrodku Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego dla Rolnictwa - DEULA Nienburg przebywała druga grupa nauczycieli kształcenia zawodowego. Szkolenie było zrealizowane w ramach projektu FRSE „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Jest to druga grupa nauczycieli w ramach projektu Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, pod tytułem: „Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” (numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-037206). Bezpośrednio w tym szkoleniu, zgodnie z założeniami projektu i podpisaną umową uczestniczyło 19 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów, właściwy jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem, wiele osób zgłosiło się już w ubiegłym roku, co spowodowało później rotację w grupie zakwalifikowanych. Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, z następujących województw: łódzkiego (5 osób), pomorskiego (3 osoby),  podkarpackiego (5 osób), pomorskiego (3 osoby) oraz z mazowieckiego, podlaskiego i małopolskiego (po 1 osobie). Program szkolenia w niemieckim ośrodku obejmował cykl seminariów, ćwiczeń praktycznych, , w gospodarstwach rolnych, zakładach doświadczalnych zajmujących się hodowlą roślin, przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno - spożywczego, komunalnych, produkcyjnych i świadczących usługi. Uczestnicy mieli również możliwość poznania i porównania cyklu pracy różnych biogazowni, opartych na innych substratach, a także możliwości pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Istotnym elementem, oprócz obserwacji procesów produkcyjno – technologicznych, była też obserwacja zajęć w centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckich ośrodkach kształcenia zawodowego (np. w zakresie eksploatacji agregatów maszynowych). Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:

 • funkcjonowanie niemieckiego ośrodka szkolenia i doskonalenia zawodowego DEULA,
 • funkcjonowanie elektrociepłowni i innych obiektów energetycznych (aeroenergetyka i fotowoltaika) wykorzystujących energię odnawialną, z wykorzystaniem systemów komputerowych,
 • funkcjonowanie centrów logistycznych z wykorzystaniem systemów komputerowych,
 • prowadzenie prac w zakresie hodowli roślin, produkcji nasion, produkcji zwierzęcej, ogrodniczej z wykorzystaniem systemów komputerowych,
 • wykorzystanie systemów komputerowych w transporcie, pojazdach i środkach transportowych
 • produkcja biopaliw i energii odnawialnej z uwzględnieniem komputerowych systemów sterowania i kontroli procesami,
 • innowacyjne technologii uprawy roślin, z wykorzystaniem systemów GPS podczas użytkowania i eksploatacji maszyn,
 • poznanie technologii produkcji maszyn i urządzeń rolniczych, na potrzeby przetwórstwa rolniczego, z uwzględnieniem komputerowych systemów sterowania i kontroli procesami
 • poznanie nowoczesnych środków dydaktycznych (wykorzystujących komputery), możliwości ich zastosowania w procesie dydaktycznym,
 • poznanie innowacyjnych technologii produkcji półproduktów i produktów spożywczych z uwzględnieniem komputerowych systemów sterowania i kontroli procesami,,
 • wykorzystanie systemów komputerowych w handlu bezpośrednim i dystrybucji produktów ekologicznych.

Ważnym elementem szkolenia był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, np.: gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, biogazowniach, zakładach przetwórczych. Pobyt w ośrodku umożliwił poznanie kultury i historii niemieckiej okolic Nienburga, Hanoveru. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili malownicze miasteczka nad rzeką Wezer, oraz ogrody w Hanoverze (urządzone w różnych stylach). Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. Nauczyciele poznali i przeanalizowali zasady organizacji staży, co było wartością „dodaną” dla tej grupy podczas tego szkolenia. Podczas tego pobytu kilkoro nauczycieli zadeklarowało gotowość opracowania projektu edukacyjnego dla uczniów ze szkół w których pracują. Efektem materialnym szkolenia będzie opracowany zbiór scenariuszy do zajęć dydaktycznych z rozbudowaną częścią merytoryczną w formie pakietu dla nauczyciela, które można będzie wykorzystać podczas zajęć z kształcenia zawodowego (praktycznych, teoretycznych, laboratoryjnych). Zakres merytoryczny opracowanych scenariuszy, wynikających z tematyki szkolenia będzie skorelowany z zakresem kształcenia w zawodach dla których właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opracowanie będzie dostępne na stronie internetowej KCER, w zakładce dotyczącej tego projektu.

Podczas wizyty monitorującej, dyrektor ośrodka, Pan Bernd Antelmann zapowiedział swój przyjazd na seminarium upowszechniające zrealizowane projekty, które będzie organizowane przez KCER w Brwinowie, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w styczniu 2019 roku. Jest to już coroczne szkolenie, dla przyszłych beneficjentów, podczas którego mogą poznać zasady opracowywania i realizacji projektów finansowanych ze środków UE. W seminarium tym corocznie uczestniczą przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przybliżając nauczycielom najnowsze wytyczne w zakresie opracowywania wniosków, jakie będą obowiązywać w następnym roku podczas oceny opracowanych  projektów.

Koordynator projektu

Marek Rudziński

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Ministerstwo Edukacji i Nauki     Ośrodek Rozwoju Edukacji     Polski Komitet Normalizacyjny     logo cdr light